×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر بهاره علیزاده

پژوهشگر سلامت

مرکز تحقیقات فن ­آوری پروتئین- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

CV: EN

 

مدارک تحصیلی: 

  • لیسانس شیمی کاربردی، دانشگاه تبریز، 1386
  • فوق الیسانس شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1389
  • دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1401

 

سوابق اجرائی:

  • مسئول فنی شرکت داروگستر هجرت

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

  • طراحی سیستمهای نوین دارورسانی  پپتیدی و پروتئینی
  • طراحی سیستمهای نوین دارورسانی بر پایه هیدروژل بیوداروها
  • طراحی، سنتز و فرمولاسیون پپتیدهای دارویی
  • طراحی و تولید واکسن های پروتئینی و پپتیدی

 

پست الکترونیکی:

 b_alizade@sbmu.ac.ir

baharealizade@gmail.com

تلفن مستقیم محل کار:  88648124-021

تلفن داخلی محل کار:  120 -  88200118-021  ،  داخلی 216

تنظیمات قالب