×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر افشین زرقی

استاد شیمی دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:

 • دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  Ph.D.شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق اجرایی:

 • مشاور علمی کارخانه های تولیددارو، ایران دارو، ابوریحان و آترا و درسادارو
 • مدیر گروه شیمی دارویی
 • مدیر بخشQC   موسسه تحقیقاتی توان

 

سمت فعلی:

 • عضو بورد تخصصی شیمی دارویی
 • معاون دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی
 • عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی

 

دروس تدریسی:

 • روشهای تجزیه دستگاهی، شیمی دارویی II
 • شیمی دارویی III

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 • طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات جدید مهارکننده انتخابی COX-2
 • طراحی، سنتز و بررسی اثرات داروهای ضد سرطان جدید
 • طراحی، سنتز ترکیبات مهارکننده آروماتاز طراحی،سنتز و بررسی اثرات داروهای ضد ایدز
 • طراحی، سنتز ترکیبات ضد تشنج
 • تکوین روشهای جدید کروماتوگرافی مایع و گازی جهت آنالیز دارو و متابولیتها در مایعات بیولوژیک
 • آنالیز داروها به روشLCMS،GC،  HPLC،GCMS
 • کنترل کمی و کیفی داروها

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Afshin_Zarghi

E-mail: azarghi@yahoo.com

تلفن مستقیم محل کار:  021-88200096
تلفن داخلی محل کار:
  120 -  021-88200118 ، داخلی 271

تنظیمات قالب