×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر حمیدرضا مقیمی 

استاد فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:

 • داروسازی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 •  Ph.Dدر دارورسانی از دانشگاه Bradford انگلستان

 

سوابق اجرایی:

 • معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو هیئت مؤسس (بنیانگذار) و رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی
 • مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو بورد تخصصی فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته های "فنآوریهای نوین" و "سیاستگذاری پژوهش های علوم دارویی" معاونت پژوهشی و کمیته "نانوفناوری" معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته تخصصی علوم دارویی جشنواره علوم پزشکی رازی
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس همایش سیستم های نوین دارورسانی
 • مشاور علمی و مدیر عامل شرکت در صنایع داروسازی

 

سمت های فعلی:

 • عضو بورد تخصصی نانوتکنولوژی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
 • عضو شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بنیانگذار و عضو هیئت تحریریه مجلهIJPR
 • عضو هیئت تحریریه مجلهIJPR
 • عضو هیئت تحریریه مجله Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod.
 • عضوهیئت تحریریه مجله علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عضوشورای داروسازی سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شوراها و کمیته های مختلف دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دروس تدریسی:

 • فارماسیوتیکس II(عملیات داروسازی و پیش فرمولاسیون)
 • فارماسیوتیکس IV(دارورسانی پوستی و اشکال دارویی پوستی)
 • فارماسیوتیکس V(سیستمهای نوین دارورسانی)
 • فیزیکال فارماسی II(پدیده انتشار و انحلال)
 • فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 • زبان تخصصی

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 • بررسی کینتیک و مدل سازی جذب داروها از غشاءهای بیولوژیک
 • دارورسانی پوستی و بررسی مکانیستیک جذب پوستی مولکولها و نانوذرات
 • افزایش و کاهش جذب از غشاء (آیونتوفورز، سونوفورز، مایکروویو، کمپلکس و ...)
 • دارورسانی در سرطان (در سطوح سلولی و In-vivo)
 • ژن رسانی  (Gene Delivery)
 • دارورسانی با نانوذرات لیپیدی و پلیمری (اختصاصاً لیپوزوم، SLNو دندریمر)
 • تهیه، شناسایی و کاربرد لیکوئید کریستالهای لیوتروپ
 • بهینه سازی کینتیک آزاد شدن (Release) داروها از حامل و طراحی سیستمهای کنترل ریلیز
 • دارورسانی و بررسی خصوصیات سدی پوست درسوختگی
 • بررسی تاریخ فارماسیوتیکس در ایران (از ایران باستان تا امروز)

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Moghimi

E-mail: hrmoghimi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200074-021
تلفن داخلی محل کار:  120 -  88200118-021 ،   داخلی 245

تنظیمات قالب