×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر مهرداد فیضی

سال ورود: 1370

مرتبه علمی: استاد

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:

 • دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • .Ph.D فارماکولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  پسا دکترا در رشته فارماکولوژی اعصاب از دانشگاه استنفورد آمریکا
       

سوابق اجرایی:

 • مشاور علمی دارو پخش
 • عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی رباط کریم
 • معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی
 • مدیر گروه دارو شناسی سم شناسی
 • سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در امور بین الملل


دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

 • فارماکولوژی نظری و عملی،‌ سم‌شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت

دروس تدریسی در طول دوره تخصصی:

 • فارماکولوژی پیشرفته، سم‌شناسی پیشرفته، فارماکولوژی پیشرفته ICU

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 • مطالعات نوروفارماکولوژیک و سایکوفارماکولوژیک
 • مطالعات فارماکولوژیک مکانیستیک با استفاده از اندام مجزا
 • مطالعات الکترو فیزیولوژیک روی کانال‌های یونی
 • غربالگری ویژگی‌های فارماکولوژیک داروهای سنتتیک جدید و ترکییبات طبیعی
 • آنالیز داروها و سموم

 

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Faizi

پست الکترونیکی:

m.faizi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88665272-021
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 321

تنظیمات قالب