×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت‌های تحقیقاتی

هدف کلی: پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینههای مرتبط با شاخههای مختلف علوم پپتید و پروتئین

شامل:

  • فنآوریهای جدیدمربوط به تولید، کنترل و کاربرد پپتیدها و پروتئینهای دارویی، غذایی
  • سنتز شیمیایی، تولید و استخراج پپتیدها و پروتئین­ها از منابع طبیعی
  • طراحی و مهندسی مولکولهای نوین پلی‌پپتیدی
  • بهبود فرآیند تولید پپتیدها و پروتئینها در مقیاسهای آزمایشگاهی، نیمه صنعتی یا صنعتی و ارتقاء کیفیت این ترکیبات
  • فرمولاسیون، شناسایی، آنالیز و کنترل کیفی (فیزیکو شیمیایی و زیستی) فرآوردههای پپتیدی و پروتئینی
  • مطالعه ساختار و عملکرد درشت‌مولکول‌هاو برهم‌کنش پپتیدها و پروتئین‌ها با سایر مولکول‌ها
  • تلفیق فن‌آوری‌های نوین مانند زیست‌فناوری،نانوفناوری، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات با علوم مرتبط با پپتیدها و پروتئین‌ها از جمله طراحی بیوسنسورها و سامانه‌های نوین تشخیصی و درمانی
  • مطالعات مربوط به تولید بیوسیمیلارها و بررسی بالینی آنها
  • کاربرد درشت‌مولکول‌های زیستی در جهت ارتقاء سلامت، بهداشت و بهبود وضعیت زندگی
  • طراحی و توسعه لیگاندهای تمایلی از جمله آپتامرهای اولیگونوکلئوتیدی برای اهداف پپتیدی و پروتئینی

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب