×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر آزاده حائری

دانشیار گروه فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی:

  • دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • Ph.D  فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فلوشیپ تحقیقاتی مطالعه روی نانوذرات هدفمندحساس به دمااز European Molecular Biology Organization (EMBO)

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

  • طراحی سیستمهای نوین دارورسانی (لیپوزوم، نیوزوم و میسل) برای درمان سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی
  • طراحی نانوذرات برای دارورسانی هدفمند
  • طراحی نانوذرات پاسخ گو به محرک
  • ارزیابی فارماکوکینتیک و سرنوشت داروها و سیستمهای دارورسانی در شرایط درون تن

 

سامانه علم‌سنجی:

 https://isid.research.ac.ir/Azadeh_Haeri

پست الکترونیکی: a_haeri@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:88200212-021

تلفن داخلی محل کار: 88200118-021 داخلی 342

تنظیمات قالب