×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر ثریا شاه حسینی

استاد شیمی دارویی و داروسازی هسته ای

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV
 
 
مدارک تحصیلی: 
 • دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  .Ph.D  داروسازی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
سوابق اجرائی:
 • مدیر گروه شیمی داروئی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی
 
 
سمت فعلی:
 • سرپرست بخش رادیوفارماسی مرکز PET بیمارستان مسیح دانشوری
 • عضو هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته پزشکی هسته ای
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازی هسته ای
 • عضو کمیته دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده داروسازی
 
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی :  
 • فیزیک در داروسازی، داروسازی هسته ای (رادیوفارماسی)، شیمی عمومی نظری و عملی
 
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
 • تهیه رادیوداروهای جدید  PET  به منظور تشخیص، درمان و تحقیقات
 • تهیه و تعیین خصوصیات ساختمانی منوکلونال آنتی بادی ها
 • نشان دار کردن پروتئین ها، پپتیدها، الیگونوکلئوتیدها با استفاده از رادیو ایزوتوپ های  مختلف
 • مطالعات رادیو لیگند رسپتور بایندینگ اسی 

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Soraya_Shahhosseini
 
 E-mail: : S_shahoseini@sbmu.ac.ir              
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200094-021 
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 274 
تنظیمات قالب