×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر مریم تبرزد

استادیار پژوهشی

مرکز تحقیقات فن ­آوری پروتئین- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

EN :CV

 

مدارک تحصیلی

  • دکترای عمومی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال 1386
  • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1392

 

سوابق اجرائی:

  • مدیر اجرایی مجله Trends in Peptide and Protein Sciences

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

  • طراحی و توسعه آپتامرهای الیگونوکلئوتیدی
  • استفاده از آپتامرها در دارورسانی هدفمند
  • طراحی بیوسنسورهای آپتامری
  • طراحی، تولید و آنالیز پپتیدهای دارویی
  • شناسایی و استخراج پپتیدهای فعال زیستی از منابع طبیعی

 

سامانه علم‌سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Tabarzad

پست الکترونیکی:

 m_tabarzad@sbmu.ac.ir

tabarzad.m@gmail.com 

تلفن مستقیم محل کار:  88648124-021

تلفن داخلی محل کار:  120 -  88200118-021 ،  داخلی 216

تنظیمات قالب