×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریت‌ها

 • حمایت از انجام پژوهش های مرتبط با فن آوری‌های پروتئین و حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در این زمینه،
 • برقراری ارتباط و تبادل دانش و اطلاعات با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی و انجام تحقیقات مشترک،
 • انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مرتبط با شاخه های مختلف علوم پپتید و پروتئین و تولید دانش قابل اعتماد و تدوین برنامه و طرح های پژوهشی در زمینه فن آوری پروتئین مبتنی بر نیاز و الویت در کشور و نظارت بر اجرای آنها،
 • ایجاد محیطی مناسب  برای تحقیق، اکتشاف و مبادلات علمی و خردمندانه برای اعضای هیات علمی و محققین،
 • ایجاد ارتباط مستمر با مراکز تصمیم گیری کلان و مشارکت فعال در این زمینه به منظور شناسایی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب از طریق ارائه طرح های تحقیقاتی،
 • ارتقاء و شکوفایی توانمندی و ارتقاء سطح دانش  محققین و متخصصین علاقه مند به علوم پپتید و پروتئین،
 • ایجاد شبکه علمی متخصصین علوم پپتید و پروتئین،
 • فراهم کردن زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری در جهت تولید محصولات دارویی پپتیدی و پروتئینی متناسب با برنامه های تدوین شده و تعامل لازم با صنعت داروسازی،
 • تلاش در جهت انتقال تکنولوژی به منظور بومی سازی فن آوری پروتئین،
 • تربیت نیروی انسانی محقق و علاقه مند،
 • حمایت از پروژه های ملی و پروژه هایی که از اهمیت بین المللی برای کشور برخوردار باشند.

فایل‌ها

تنظیمات قالب