×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

به استناد رأی صادره در جلسه 216 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 23/3/1391، با تأسیس مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موافقت اصولی بعمل آمد.

 

به استناد رأی صادره در جلسه 290 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 6/4/1402، با تأسیس مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موافقت قطعی بعمل آمد.

تنظیمات قالب