×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پروژه های تحقیقاتی

 

 • تهیه و مشخصه یابی برون تن میکروذرات آلژینات حاوی کروسین در بستر هیدروژل ژلاتین/آلژینات به منظور درمان زخم دهانی در سرطان
 • کاربرد نانوفناوری سوپرامولکولار برای دارورسانی اریتروپویتین: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارزیابی درون تن
 • بررسی پروتئوم گل رز و ارزیابی اثرات تحریکی آن بر رشد  human fibroblast cell line
 • ارزیابی پاسخ ایمنی در مقابل آنتی ژنهای Nef و Nef-Tat ویروس HIV-1 به همراه وزیکول های غشای خارجی مشتق شده از اشرشیاکلی به عنوان ادجوانت در موش BALB/c
 • جداسازی و بررسی الگوی کروماتوگرافیک پلی‌پپتید‌های زهرمار کبری
 • بررسی مکانیسم‌های سمیت سلولی و استرس اکسیداتیو ناشی از آمیلویید بتا پپتید در میتوکندری‌های ایزوله شده از مغز رت و اثرات محافظتی عصاره‌های انبه و گردو 
 • تهیه و بررسی خصوصیات لیپوزوم‌های حاوی دوکسوروبیسین با لیگاند پپتیدی GE-11
 • بررسی انتخاب کلون‌های نوترکیب با استفاده از سوبسترای LacY
 • بررسی اثر دما و pHبر میزان تولید استرپتوکیناز نوترکیب در میزبان اشریشیاکلی
 • بررسی ارتباط اثر مورفین بر مسیر Rewardبا توجه به تغییرات بیان پروتئینی گیرنده‌های CB1و TRPV1هیپوکمپ موش صحرایی
 • طراحی، سنتز و بررسی اثرات ترکیبات‌ دی‌پپتیدی به‌عنوان مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز
 • بررسی اثرات ضد سرطانی سیکلوپپتیدهای طراحی شده به عنوان مهارکننده آنزیم سیکلو اکسیژناز 2
 • طراحی و تولید یک وکتور بیانی دارای توالی پپتیدهای شبه الاستینی مناسب به منظور استفاده در تولید پپتیدها و پروتئین های نوترکیب
 • مطالعه تأثیر اکتوئین بر پایدارسازی هورمون رشد نوترکیب انسانی در برابر توده ای شدن
 • تثبیت فاکتور 8 انعقادی انسانی بر ذرات مغناطیسی
 • بررسی سمیت سلولی زهر خام عقرب بوتوتوس شاخ بر روی سلول‌های عصبی DRG
 • مطالعه و ارزیابی میل ترکیبی آپتامرهای اختصاصی فاکتور ٧ انعقادی پلاسمایی برای اتصال به فاکتور ٧ نوترکیب
 • بررسی اثر جایگزینی پرتو ماورا بنفش با نور مرئی در مطالعهDNA بر کارایی فرآیند کلونینگ در اشریشیا کلی
 • تهیه و بررسی نانوذرات مغناطیسی با پوشش سطحی پلیمری به عنوان سطح حمایتی جامد برای فاکتور 8 انعقادی انسانی
 • تولید نوترکیب پپتید ضدمیکروبی جدید بر پایه پپتید مگائینین در باکتری ایشریشیا کولی
 • طراحی، توسعه و بررسی اثر in-vitroیک نانومولکول درمانی هدفمند بر پایه کونزوگاسیون آپتامر و miRNA
 • تعیین میزان miRNAوارد شده به سلول با استفاده از RT-PCRپس از تیمار با کونژوگه آپتامر نوکلئولین و miRNA let-7dبه عنوان یک عامل دارویی هدفمند در رده سلولی سرطانی MKN-45
 • ساخت و بهینه سازی فرمولاسیون پودر خشک استنشاقی حاوی گاما اینترفرون
 • راه‌اندازی و توسعه روش‌های آنالیز گاما اینترفرون در پودر استنشاقی
 • تهیه پپتید ضدمیکربی پکسی‌گانان به روش سنتز شیمیایی فاز جامد
 • بهینه‌سازی جداسازی اگزوزوم‌های ترشح شده از سلول‌های بنیادی قلبی انسانی
 • بررسی الگوی بیان پروتئین‌ها در دو رده سلولی سرطان تخمدان با الگوی مقاومتی متفاوت به داروی سیس‌پلاتین در حضور این ترکیب ضد سرطانی
 • ساخت نانو حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه‌گیری داروی ریفامپیسین در مایعات بیولوژیک
 • طراحی، بیان و تخلیص فرم نوترکیبی از پروتئین میواستاتین
 • بررسی تاثیر روند ساخت امولسیون در پایداری لاکتوفرین به منظور کاربرد موضعی در درمان زگیل‌های تناسلی ناشی ازHPV
 • سنتز دی پپتید KTو مشتق اسید چرب آن (KT-Pal)
 • ابداع و راه اندازی یک روش آنالیز کمی برای دی‌پپتید KTو مشتق اسید چرب آن(Pal-KT)
 • تهیه و ارزیابی نانوتیوب های کربنی بهینه عامل دارشده در تحریک سلول های ماکروفاژی در راستای ایجاد نسل نوین ایمونواستیمولاتورها و ادجوانت‌ها
 • طراحی، توسعه و بررسی اثر in-vitroیک نانومولکول درمانی هدفمند بر پایه کونژوگاسیون آپتامر و miRNA
 • بررسی بیان و فعالیت Janus Kinaseتحت تآثیر miRNA 1et-7dدر رده سلولی سرطان معده MKN-45
 • بررسی اثر ضد آپوپتوزی اگزوزوم‌های ترشح شده از سلول‌های بنیادی قلبی انسانی پیش تیمار شده در شرایط هیپوکسی
 • اندازه‌گیری پارامتر محلولیت هنسن اسکار پوست سوخته درجهІІІ
 • طراحی، تولید و بررسی اثر ضدمیکروبی یک پپتید جدید با خاصیت ضدمیکروبی
 • سنتز و نشاندارسازی پپتیدHYNIC-LIKKP-Pyr-F با تکنسیم-99m به عنوان عامل تصویربرداری از آپوپتوزیز
 • بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره پپتیدی استخراجی از ریزجلبک اسپیرولینا
 • بهینه‌سازی روش نشاندارسازی قطعهscFv منوکلونال آنتی‌بادی‌ها  با استفاده از تکنسیم تری‌کربنیل و بررسی پایداری آنتی‌بادی نشاندار
 • تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوالیاف الکتروریسی‌شده چندلایه زئین/ژلاتین جهت کنترل رهش کروسین
 • تهیه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی هیدروژل کازئین حاوی کروسین به منظور کاربرد داخل دهانی
 • سنتز و مطالعات داکینگ مشتقات آریل سولفون به‌عنوان ترکیبات مهار کننده آنزیم استیل کولین استراز
 • بررسی اثر قرارگیری پپتید ضدمیکروبی همراه با نانوذرات طلا در یک فرمولاسیون هیدروژلیHPMC بر افزایش اثر ضد میکروبی
 • طراحی نانوامولسیون بر اساس پارامتر محلولیت هنسن(HSP) اسکار پوست سوخته درجهIII جهت بهبود نفوذ پپتیدهای بهبود زخم به اسکار
 • بررسی تداخل لیگاند طراحی شده و آنزیم اینتگراز به روش دینامیک مولکولی
 • بررسی آزمایشگاهی اثر ترمیمکنندگی زخم یک پپتید ضد میکروبی جدید طراحی شده
 • بررسی اثرات ضدسرطانی سیکلو پپتیدهای طراحی شده به عنوان مهار کننده آنزیم سیکلو اکسیژناز 2
 • بررسی اثر توالی رهبر باکتریایی بر محلولیت پروتئینscFv ضد گیرندهHER2
 • ساخت ناقل بیانی نوترکیب حاوی ژن کدکننده قطعه تک‌زنجیره‌ ای ناحیه متغیر آنتی­ بادی ضدگیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2
 • ساخت حامل بیانی نوترکیب حاوی ‌ژن مولد بخش خارج سلولی مولکول چسبان سلول اپی‌تلیال
 • مقایسه محلولیت آنتی‌بادی منوکلونال تک‌زنجیره­ای علیه بخش خارج سلولی مولکولEpCAM در سه میزبان اشریشیاکلی
 • سنتز و نشاندارسازی دو پپتد ضد فیبرین(HYNIC-GPRPILE, HYNIC-GPKGAAD) با استفاده از تکنسیوم 99-ام و بررسی درصد اتصال به فیبرین درin vitro
 • تهیه، بررسی خصوصیات و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانوالیاف بر پایه ژلاتین و کایتوزان حاوی عصاره آویشن شیرازی به منظور بسته‌بندی مواد غذایی
 •  
تنظیمات قالب