×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار از دستاوردهای پژوهشی

 اثر برهمکنش پپتید ضدمیکروبی با نانوذرات طلا و ترکیب پلیمری بر فعالیت ضد میکروبی

اثر برهمکنش پپتید ضدمیکروبی با نانوذرات طلا و ترکیب پلیمری بر فعالیت ضد میکروبی

بیشتر
تنظیمات قالب