×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار از دستاوردهای پژوهشی

طرح تحقیقاتی با عنوان «میکروذرات آلژینات حاوی کروسین در بستر هیدروژل ژلاتین/آلژینات به منظور کاربرد موضعی»

طرح تحقیقاتی با عنوان «میکروذرات آلژینات حاوی کروسین در بستر هیدروژل ژلاتین/آلژینات به منظور کاربرد موضعی»

بیشتر
طرح تحقیقاتی با عنوان «نانوالیاف بر پایه ژلاتین و کایتوزان حاوی عصاره آویشن شیرازی به منظور بسته بندی مواد غذایی»

طرح تحقیقاتی با عنوان «نانوالیاف بر پایه ژلاتین و کایتوزان حاوی عصاره آویشن شیرازی به منظور بسته بندی مواد غذایی»

بیشتر
طرح تحقیقاتی با عنوان «نانوالیاف دولایه زئین/ژلاتین/پلیکاپرولاکتون موجب کنترل رهش کروسین برای دارورسانی موضعی»

طرح تحقیقاتی با عنوان «نانوالیاف دولایه زئین/ژلاتین/پلیکاپرولاکتون موجب کنترل رهش کروسین برای دارورسانی موضعی»

بیشتر
طرح تحقیقاتی با عنوان «اثر برهمکنش پپتید ضدمیکروبی با نانوذرات طلا و ترکیب پلیمری بر فعالیت ضد میکروبی»

طرح تحقیقاتی با عنوان «اثر برهمکنش پپتید ضدمیکروبی با نانوذرات طلا و ترکیب پلیمری بر فعالیت ضد میکروبی»

بیشتر
تنظیمات قالب